Historia

Przedszkole Nr 392 przy ulicy Afrykańskiej 14 a powstało w 1984 roku, dzięki wspólnej inicjatywie mieszkańców osiedla Kępa Gocławska. Swoją działalność rozpoczęło już w październiku 1984r.

Pierwszym dyrektorem Przedszkola została Pani Krystyna Matjaszko, która sprawowała ten urząd przez 19 lat. Pełna optymizmu i energii włożyła wiele wysiłku w urządzenie sal i zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego. Zbudowała solidne fundamenty pod przyszłą jakość pracy placówki.

Przedszkole Nr 392 “Wróbelka Elemelka” tętni życiem od wczesnego rana do wieczora. Jest czynne od godz. 7:00 do 17:00.

Od początku działalności kadra pedagogiczna podejmowała inicjatywy mające na celu uatrakcyjnienie pobytu dzieci w Przedszkolu. Przygotowywano imprezy okolicznościowe, takie jak: „Choinka”, „Bal Karnawałowy”, „Święto Rodziny”, “Piknik ekologiczny”, „Dzień Dziecka”. Uroczyście wierszem i piosenką żegnano rok szkolny.

Z biegiem czasu nawiązano szerszą współpracę ze środowiskiem. W październiku 1988 r. odbyły się pierwsze zajęcia otwarte dla Dzielnicy Praga Południe. W marcu 1989 r. w Przedszkolu rozpoczęła swoją działalność Pani Irena Łyżczarz, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Przez wiele lat wspierała i koordynowała pracę nauczycielek z całej Warszawy i okolic. Dzięki inicjatywie Pani Ireny, w latach dziewięćdziesiątych, w Przedszkolu zostały wprowadzone pierwsze innowacje pedagogiczne, m. in. Nowy model edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz program „Naturalna nauka języka” E. Czerwińskiej. Od tamtej pory nasze Przedszkole stało się miejscem promującym i rozpowszechniającym nowe metody pracy z małym dzieckiem.

W ramach współpracy „Rodzice Dzieciom” w 1999 roku został utworzony Teatr Rodziców jako „Teatrzyk bez nazwy”, który wystawił między innymi spektakle: „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Żuraw i czapla” oraz inscenizacje wierszy J. Brzechwy. W 2007 roku po dwóch latach przerwy Teatr Rodziców wznowił działalność spektaklem „Jaś i Małgosia” podczas pikniku z okazji „Święta Rodziny”. W następnych latach zaprezentował kolejne przedstawienia, odnosząc sukcesy w Przeglądach Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli.

Przedszkole dzisiaj

Od 2003 do 2019 roku funkcję dyrektora Przedszkola z ogromnym zaangażowaniem pełniła Pani Ewa Jankowska.

Od 2020 roku funkcję tę pełni Pani Edyta Wachnik, która przez wiele lat związana była z Przedszkolem jako świetny nauczyciel, a obecnie jako prężnie działający dyrekotr.

Kadra Przedszkola na pierwszym miejscu stawia dziecko i jego bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój w rodzinnej, życzliwej atmosferze. Troszczy się o rozwój nowoczesnej, otwartej na innowacje placówki.

Od 2007 roku Przedszkolu patronuje Wróbelek Elemelek. Ten niepozorny i prostoduszny ptaszek – bohater opowiadań Hanny Łochockiej jest codziennym towarzyszem dzieci w zdobywaniu nowych doświadczeń, uczy je przyjaźni, życzliwości i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Od początku istnienia nasze Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku. Z radością słyszymy, że jest to miejsce wyjątkowe, o niepowtarzalnym, rodzinnym klimacie, przyjazne dziecku. W pewnym sensie możemy je nazwać Przedszkolem wielopokoleniowym – nasi absolwenci przyprowadzają do nas swoje dzieci.

Zbudowany w ciągu lat prestiż placówki, sprawia, że dziś czujemy wyjątkową satysfakcję z podjętych działań i dobrych owoców swojej pracy.

Naszym priorytetem jest, aby Przedszkole „Wróbelka Elemelka” dalej prężnie się rozwijało, a każdy spędzony w nim dzień wywoływał uśmiech i pozostawiał miłe wspomnienia w pamięci dzieci i dorosłych.

Budynek i ogród

Nasze priorytety:

Zapewniamy bezpieczeństwo:

Promujemy aktywność ruchową i zdrowy styl życia:

Budujemy dziecięcy system wartości:

Uczymy, że jakość życia na Ziemi zależy od nas:

Rozwijamy talenty:

Zapewniamy bezpieczny start w szkole:

Uczymy przez zabawę:

W niekonwencjonalny sposób współpracujemy z rodzicami:

 

 

Deklaracja dostępności:

Przedszkole nr 392 „Wróbelka Elemelka” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wrobelekelemelek.pl/

Data publikacji strony: 2016 rok.
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2020 rok

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-01-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Agata Podkowska, e-mail: sekretariat@wrobelekelemelek.pl. Numer telefonu: 22 617 28 70.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skarg
i na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej
lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości
filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także
określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować
żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie
tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od
dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny
odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,
wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej
wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Przedszkola Nr 392 „Wróbelka Elemelka” w Warszawie ma siedzibę przy ul. Afrykańskiej 14a. Budynek
posiada 2 wejścia, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzi
furtka Następnie trzeba pokonać 7 schodków. Drzwi główne zaopatrzone są w sygnał dźwiękowy i 2 zasuwki otwierane i zamykane przez pracownika przedszkola. Zainstalowany jest dzwonek po lewej stronie drzwi na wysokości 1,50 m. Do wejścia bocznego prowadzi chodnik o długości  ok. 49 m  i szerokości 1,20 m ,
a następnie 3 schodki.

Sale poszczególnych grup wiekowych znajdują się na 2 poziomach. Na parterze znajdują się  2 grupy,
a na pierwsze piętro prowadzi 20  schodów i tam znajduje się 5 pozostałych grup wiekowych.
Szatnia dla wszystkich grup wiekowych usytuowana jest na poziomie parteru.

Toalety znajdujące się w salach nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Łazienki ogrodowe
nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów,
platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.

Wokół przedszkola znajduje się wąski chodnik o szerokości ok. 1,20 m. Brak jest miejsc parkingowych
i nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym, ale brak jest możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Kadra

Dyrektor: mgr Edyta Wachnik

 

Kadra Pedagogiczna:

Grupa „Wróbelki”

 • mgr Karolina Jesionowska
 • mgr Lidia Jaworska

 

Grupa „Sikorki”

 • mgr Aleksandra Owczarska – Młot
 • mgr Angelika Myśliborska

 

Grupa „Jaskółki”

 • mgr Aneta Rudnicka – Zagalska
 • mgr Ewa Gostyńska

 

Sekretariat:

 • Anna Jasińska

 

Kierownik gospodarczy:

 • Małgorzata Sarnecka

 

Pomoce nauczycieli:

 • Anna Walenda
 • Agnieszka Ojrzyńska
 • Katarzyna Biedacha
 • Agnieszka Ryszawa

 

Język angielski:

 • mgr Agata Podkowska
 • mgr Aleksandra Owczarska – Młot

 

Logopeda

 • mgr Lidia Jaworska

 

Rytmika

 • Mgr Grażyna Winiarz

 

 

Grupa „Skowronki”

 • mgr Monika Wróblewska
 • mgr Mariola Konieczna

 

Grupa „Słowiki”

 • mgr Marzena Orzechowska
 • mgr Agata Podkowska

 

Grupa „Sówki”

 • mgr Jolanta Gołębiowska
 • mgr Małgorzata Narożnik

 

Grupa “Koliberki”

 • mgr Monika Mikielska
 • mgr Ewa Gostyńska

 

Pracownicy obsługi

 • Czesława Chmielewska
 • Karolina Karolak
 • Elżbieta Księżak
 • Emilia Kubuj
 • Halina Maul
 • Zbigniew Piątek
 • Anna Pękul
 • Agnieszka Pikula
 • Magdalena Sacharuk
 • Jan Safiański

 

Kuchnia

 • Monika Sztompka
 • Anastazja Urbańska
 • Elżbieta Chicheł

 

Psycholog

 • mgr Beata Bogdańska

Kontakt

Edyta Wachnik

Dyrektor Przedszkola Nr 392

„Wróbelka Elemelka”

ul. Afrykańska 14a

03-966 Warszawa

tel. 22-6172870

e-mail: p392@wrobelekelemelek.pl

e-mail: ewachnik@edu.um.warszawa.pl

 

Małgorzata Sarnecka

Kierownik gospodarczy

e-mail: malgorzata.sarnecka@wrobelekelemelek.pl