Zawieszenie pracy przedszkoli 29.03 – 11.04.2021 r.

 

Szanowni Rodzice

 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii
konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

 

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków
funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin
przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców
zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących
zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami
przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony
w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych
oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

 

Wszystkie informacje na temat obostrzeń znajdziecie Państwo na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia