Planowany strajk nauczycieli

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej informacja Dyrektora o strajku w naszej placówce

Pobierz informacja o strajku

W prezentacji znajdą Państwo przydatne informacje dotyczące planowanego strajku nauczycieli

Planowany strajk nauczycieli

 

Zamieszczamy także informacje dla rodziców o możliwościach zapewnienia opieki dzieciom (poza urlopem)

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia przedszkola szkoły

 

Zgodnie z par. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy jednym z dowodów usprawiedliwiających nieobecność w pracy jest oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Z kolei na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia
8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

W obu tych przepisach przesłankami warunkującymi usprawiedliwienie nieobecności w pracy oraz przyznanie zasiłku opiekuńczego są:

1)  nieprzewidziane zamknięcie przedszkola/szkoły,

2)  konieczność osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.

Zgodnie z informacją ZUS załączoną do wniosku o zasiłek opiekuńczy (druk Z-15A) można się o taki zasiłek ubiegać, jeśli przedszkole/szkoła zostały zamknięte, o czym opiekun został powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem zamknięcia.

Poniżej linki do druków:

Oświadczenie dla pracodawcy o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat

Pobierz oswiadczenie dla pracodawcy

 

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Pobierz wniosek o zasilek opiekunczy

WAŻNE! Konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem oznacza sytuację,
w której nie ma możliwości zapewnienia opieki przez inną osobę, przede wszystkim przez innego członka rodziny, który byłby zdolny do jej sprawowania.

 

Zgodnie z art. 34 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.

 

Ponadto poniżej list prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego do rodziców

Pobierz list Prezydenta m.st. Warszawy do rodzicow

a także list Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców

Pobierz list MKO do rodzicow

 

Wszelkie przydatne informacje znajdą Państwo także na stronie Biura Edukacji i Urzędu Dzielnicy Praga – Południe

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

http://www.pragapld.waw.pl/planowany-strajk-nauczycieli-2019.html