WAŻNE – NOWA organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

 

Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zmianie ulega organizacja wniosków rekrutacyjnych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Zapraszamy do składania wniosków w godzinach 8:00 – 16:00.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą.
W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany
w ciągu 5 dni od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione
w rekrutacji.

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń
potwierdzających zatrudnienie
 komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków,
może wstępnie uznać kryterium:

,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub działalność gospodarczą”

na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia,
do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.