KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO) Przedszkole nr 392 „Wróbelka Elemelka” (Administrator).
Dane kontaktowe Administratora: ul. Afrykańska 14A, 03 – 966 Warszawa,
Tel./Fax.:: +48 22 617 28 70.

Dane osobowe dzieci/uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych zebrane w związku
z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Administratora oraz przeciwdziałaniem,
zwalczaniem, a w szczególności zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
są przetwarzana w celu :

 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – ( zapewnienia bezpieczeństwa
  dzieci/uczniów ),

( Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

 • ochroną interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,

( Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO );

 

w związku z:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym
  rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19;
 • Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
  nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego
  wydanymi na podstawie art. 17 ww ustawy.

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne
do wykonywania przez Administratora ww zadań. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie
tych obowiązków przez naszą placówkę. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani
automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub do momentu zgłoszenia ewentualnego
  sprzeciwu w tym zakresie. Chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki
  została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
  prawomocnym wyrokiem.

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź
obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
z Administratorem (np. firmom obsługującym serwer poczty elektronicznej Administratora).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej: pkopka@dbfopld.waw.pl